niepełnosprawność 04-0

       

Odnośniki


Czytasz wypowiedzi wyszukane dla hasła: niepełnosprawność 04-0

Temat: Niedosłyszący jakie ma ulgi?
Rabaty na usługi telekomunikacyjne udzielane są:
w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
Idź na poczte z orzeczeniem i złoż właściwy wniosek Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: PKP a dziecko niepełnosprawne
Wygląda na to, że w tym przypadku ulga 95% nie przysługuje rodzicom dziecka
niedowidzącego (głównie z racji tego że wobec dzieci nie orzeka się o
niezdolności do pracy i nie wydaje sie stopni niepełnosprawności).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


§ 3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 95% - przy
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz
autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:
2) przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie
niewidomej albo dla psa - przewodnika - jeden z dokumentów osoby niewidomej, o
których mowa w § 8.


§ 8. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niewidomych, jeśli nie są
uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi 37
% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz
autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są:
1) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-9, stwierdzające
całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu
narządu wzroku;
2) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany
stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem
przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.


Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
Witam. Mam lekki stopien niepełnosprawnosci 04-0 czyli oczy. Chciałem sie
dopwiedziec jak wygladaja takie turnusy rehabilitacyjne i w jakim wieku sa tam
ludzie. Ja mam 29 i nie chce zanizac im sredniej, ponadto jakos głupio bym sie
czuł na wieczorkach zapoznawczy w 60 latkami. Juz sama nazwa "wieczorki
zapoznawcze" mnie przeraza.
Jakie osrodki polecacie w terminie lipiec/sierpien na terenie całego kraju? Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: Uprawnienia z lekkim stopniem niepełnosprawnosci
Przepraszam w opisie jest błąd. Symbol niepełnosprawności 04-0, nie widze na
lewe oko. Na prawe oko mam okulary -0,5. Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: !! Krytycznie PILNE !! PKP - ulgi a kruczki prawne
Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji przysługuje:
- 37% ulga w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych, IC, EC na
podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych,
- 37% ulga w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych na podstawie
biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.
Dokumentami uprawniającymi do ulgi będą:
- wypis z treści orzeczenia KiZ,
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
- zaświadczenie ZUS
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS,
- wypis z treści komisji lekarskiej KRUS
- zaświadczenie KRUS,
- legitymacja emeryta-rencisty wojskowego,
- legitymacja emeryta-rencisty policyjnego,

stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;

- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności- „04-O”, wystawiona przez odpowiedni
organ.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, I grupa inwalidzka). Opiekun musi być osobą pełnoletnią, przewodnik osoby niewidomej musi mieć ukończone 13 lat, lub może to być pies przewodnik.
Ulga ta to:
- 95% ulga na przejazdy w drugiej klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC, EC, na podstawie biletów jednorazowych,
- 95% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone, pospieszne, na podstawie biletów
jednorazowych.
Wymagane dokumenty to:
- w przypadku opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencjijeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
- w przypadku przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa- przewodnikajeden z dokumentów osoby niewidomej. Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: Ulgi w PKP-dzieci
Według ustawy z dn. 20 czerwca 2002 r. o uprawnieniacha do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, żeby skorzystać z ulgi dla osób niewidomych należy posiadać jeden z następujących dokumentów:
- wypis z treści orzeczenia KiZ,
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub
komisji lekarskiej MSWiA,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
- zaświadczenie ZUS
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS,
- wypis z treści komisji lekarskiej KRUS
- zaświadczenie KRUS,
- legitymacja emeryta-rencisty wojskowego,
- legitymacja emeryta-rencisty policyjnego,

stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności- „04-O”, wystawiona przez odpowiedni organ

Dzieci nie posiadają takich dokumentów, dlatego istnieje odrębna ulga, z której mogą korzystać (78%). Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: Ulgi w PKP-dzieci
to nieprawda, że dzieci nie posiadają dokumentów uprawniających ich do tej
zniżki - moje dziecko (4 lata) posiada jeden z tych dokumentów - legitymację
osoby niepełnosprawnej oznaczoną symbolem przyczyny niepełnosprawności- „04-O” Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: Zaświadczenie o niepełnosprawności, jak załatwic?
To są symbole niepełnosprawności.04-O oznacza niepełnosprawność
wzrokową, my też mamy min. ten symbol. Wrzuć w google.
teraz pozostaje poskładać wnioski o zasiłki i legitymację.
Powodzenia. Obejrzyj wszystkie posty z tego wątkuTemat: legitymacja osoby niepełnosprawnej
legitymacja osoby niepełnosprawnej
Przy wypisywaniu wniosku o legitymację zastanowiło mnie pytanie czy na
lagitymacji ma być wpisany kod przyczyny niepełnosprawności czy też nie.
Obsługująca mnie pani nie potrafiła udzielić informacji jaka to różnica, od
czego zalezy i co brak tego kodu zmienia.
Na stronie PZN wyczytałam, że
"Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka w
legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w §
32.ust.2�. Nigdzie nie ma obowiązku wynikającego z ustawy ani z
rozporządzenia, że wymóg ten jest bezwzględny, że kod niepełnosprawności musi
być wpisany na legitymacji"
oraz
"Rozporządzenie w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
określa bardzo precyzyjnie, jakimi dokumentami należy poświadczać swoje
uprawnienia do ulgowego biletu. Dokumenty te są numeratywnie wymienione dla
osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka),
jak i dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu uszkodzenia
wzroku.
Wśród dokumentów dla tych ostatnich jest wymieniona legitymacja osoby
niepełnosprawnej stwierdzająca zaliczenie do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku albo opatrzona symbolem
przyczyny niepełnosprawności 04-O.

Jeśli legitymacja osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie zawiera oznaczenia przyczyny niepełnosprawności nie
jest dokumentem wystarczającym do poświadczenia uprawnienia do ulgowego
przejazdu, gdyż w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
tylko ci, którzy mają problemy ze wzrokiem, korzystają z ulg." Obejrzyj wszystkie posty z tego wątku

Sitedesign by AltusUmbrae.